لوله غیر فلزی

لوله پی وی سی (PVC)

لوله پی وی سی (PVC)

لوله یو پی وی سی (UPVC)

لوله یو پی وی سی (UPVC)

لوله فاضلاب

لوله فاضلاب

لوله پنج لایه

لوله پنج لایه

لوله پلیکا ۷۵ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا ۷۵ ستاره گلپایگان

لوله پنج لایه ۱۶ میلی متر ماه پایپ

لوله پنج لایه ۱۶ میلی متر ماه پایپ

لوله پلیکا ۶۳ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا ۶۳ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا 125 ستاره گلپایگان

لوله پلیکا 125 ستاره گلپایگان

لوله پلیکا 110 سمنان پویش

لوله پلیکا 110 سمنان پویش

لوله پلیکا 40 سمنان پویش

لوله پلیکا 40 سمنان پویش

لوله پلیکا 63 سمنان پویش

لوله پلیکا 63 سمنان پویش

لوله پنج لایه 20 میلی متر نیوپایپ

لوله پنج لایه 20 میلی متر نیوپایپ

لوله پلیکا 90 سمنان پویش

لوله پلیکا 90 سمنان پویش

لوله پلیکا ۹۰ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا ۹۰ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا ۱۱۰ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا ۱۱۰ ستاره گلپایگان

لوله پلیکا 125 سمنان پویش

لوله پلیکا 125 سمنان پویش

لوله یو پی سی خم سرد نشکن ۲۰ نوین بسپار

لوله یو پی سی خم سرد نشکن ۲۰ نوین بسپار

لوله یو پی سی خم سرد نشکن ۲۵ نوین بسپار

لوله یو پی سی خم سرد نشکن ۲۵ نوین بسپار

لوله پی وی سی خم سرد ۲*۲۰ نوین بسپار

لوله پی وی سی خم سرد ۲*۲۰ نوین بسپار

لوله پی وی سی خم سرد ۱/۹*۲۵ نوین بسپار

لوله پی وی سی خم سرد ۱/۹*۲۵ نوین بسپار

لوله یو پی سی خم سرد نشکن 32 نوین بسپار

لوله یو پی سی خم سرد نشکن 32 نوین بسپار

لوله یو پی وی سی فاضلابی آویسا

لوله یو پی وی سی فاضلابی آویسا

لوله پی وی سی خم سرد ۱/۸*۳۲ نوین بسپار

لوله پی وی سی خم سرد ۱/۸*۳۲ نوین بسپار

لوله یو پی وی سی ۲۰*۱/۵ مهراس کویر

لوله یو پی وی سی ۲۰*۱/۵ مهراس کویر

لوله یو پی سی هادی برق نشکن خم سرد 32 نوین بسپار

لوله یو پی سی هادی برق نشکن خم سرد 32 نوین بسپار

لوله پنج لایه ۱۶ میلی متر آرین پایپ

لوله پنج لایه ۱۶ میلی متر آرین پایپ

لوله یو پی سی هادی برق نشکن خم سرد 25 نوین بسپار

لوله یو پی سی هادی برق نشکن خم سرد 25 نوین بسپار

لوله یو پی سی هادی برق نشکن خم سرد 20 نوین بسپار

لوله یو پی سی هادی برق نشکن خم سرد 20 نوین بسپار