ملات بنایی زنجان

ملات بنایی زنجان

ملات آماده بنایی

ملات آماده بنایی

ملات سیمان کاری زنجان

ملات سیمان کاری زنجان

ملات اندود درز بندی و ماستیک

ملات اندود درز بندی و ماستیک

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM400

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM400

ملات اندود آستر زیرسازی

ملات اندود آستر زیرسازی

ملات بنایی، یک ملات پایه سیمانی- آهکی است. این ملات مخلوطی از سنگدانه، مواد افزودنی و چسباننده است که قبل از مصرف با آب مخلوط می شود. ملات بنایی برای چسباندن بیشتر قطعات بنایی مثل آجر رسی، آجر سیلیکات کلسیم، بلوک سیمانی، بلوک بتنی و بلوک های لیکا استفاده می شود. این ملات برای شرایط گرم و خشک و تا دمای حداقل ۵ درجه سانتیگراد قابل استفاده است. ساختمان بنا شده با این ملات نباید به مدت یک روز در معرض باران شدید قرار گیرد. سازگاری با محیط زیست، کیفیت ثابت، مقام بودن در برابر رطوبت و شرایط جوی از مزایای استفاده از ملات بنایی می باشد.