هواکش خانگی

هواکش خانگی پلاستکی دمنده مدل VLN-10C2S

هواکش خانگی پلاستکی دمنده مدل VLN-10C2S

هواکش خانگی پلاستیکی دمنده مدل VAL-30C4S

هواکش خانگی پلاستیکی دمنده مدل VAL-30C4S

هواکش خانگی فلزی مدل VMA-25C2S

هواکش خانگی فلزی مدل VMA-25C2S

استفاده از هواکش خانگی در یک محیط باعث می شود که هوای سنگینی که بر اثر انجام فعالیت و یا وجود رطوبت ایجاد شده است به بیرون از آن محیط انتقال پیدا کند و یا با هوای تازه ای که در بیرون وجود دارد جایگزین شود. استفاده از هواکش خانگی در مکان های اداری ، مسکونی و تجاری لازم است زیرا در هر محیط جابه جایی و جریان داشتن هوا یک اصل مهم است که باید به آن اهمیت داد. به طور کلی هدف اصلی از استفاده هواکش خانگی، به وجود آوردن کیفیت لازم برای هوای داخل ساختمان است.