دریچه هوا

دریچه کولر

دریچه کولر

دریچه هوا، وسیله ایی است که  جهت تنظیم فشار یا انسداد هوای خروجی یا ورودی دهانه انشعاب هوا در انواع کانال های هوا به کار می رود. این محصول به صورت آلومینیومی، آهنی و MDf ساخته می شود. دریچه هوا در تمامی انواع وظیفه ی کاهش سرعت و افزایش فشار استاتیکی جریان درون سیستم را دارا است. تهویه هوای فضای مورد نظر،
هدایت جریان هوا در جهت مورد نظر، ترکیب هوای خنک با هوای موجود، افزایش سرعت جریان هوا، از مزایای استفاده از دریچه هوا می باشد.