اسکیمر استخر

اسکیمر هایواتر مدل HWS100

اسکیمر هایواتر مدل HWS100

اسکیمر استخر هایواتر مدل HWS1096

اسکیمر استخر هایواتر مدل HWS1096

اسکیمر استخر آکوامارین مدل SLX10

اسکیمر استخر آکوامارین مدل SLX10

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0140-SC

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0140-SC

اسکیمر استخر آکوامارین مدل SLX20

اسکیمر استخر آکوامارین مدل SLX20

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0010-R

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0010-R

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0130-SC

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0130-SC

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0020-R

اسکیمر استخر ایمکس مدل EM0020-R

اسکیمر استخر ایمکس مدل RO-۷

اسکیمر استخر ایمکس مدل RO-۷

اسکیمر استخر هایوارد مدل SP1096

اسکیمر استخر هایوارد مدل SP1096

اسکیمر استخر آکوامارین مدل SLX30

اسکیمر استخر آکوامارین مدل SLX30

اسکیمر استخر مارتینی مدل M0020

اسکیمر استخر مارتینی مدل M0020

اسکیمر استخر مارتینی مدل M0010

اسکیمر استخر مارتینی مدل M0010

اسکیمر استخر مارتینی مدل M0030

اسکیمر استخر مارتینی مدل M0030

اسکیمر استخر سرتیکین مدل HD103

اسکیمر استخر سرتیکین مدل HD103

 اسکـیـمر، یکـی از مکـانیـسم هـای گـردش آب استـخـر محـسـوب می گـردد، که به عنوان یک صافی عمل می کند و مو، برگ ها و آشغال های بزرگ دیگری که در آب وجود دارد را به دام می اندازد و از ورود آنها به داخل خط لوله و مسدود کردن مسیر عبور آب جلوگیری به عمل می آورد. اسکیمرها از جنس پلیمر و به صورت یکپارچه ساخته می شوند. مـکــان اســتــقـــرار آن ها، بخــش فــوقــانی دیــوار اسـتـخــــر و جــکـــوزی می بــاشد. امروزه در بسیاری از استخرها از اسکیمرها استفاده می‌ شود. البته به طور ایده‌آل، اسکیمرها برای استخرهای خصوصی و کوچک که بار آنها کم است توصیه می‌ شود.