فیلتر تصفیه استخر و جکوزی

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۴۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۴۰۰

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF۵۰

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF۵۰

فیلتر شنی استخر آکواژن مدل PTF-۶۵۰

فیلتر شنی استخر آکواژن مدل PTF-۶۵۰

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF۱۰۰

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF۱۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۲۴

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۲۴

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۴۵۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۴۵۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۸۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۸۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۹۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۹۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۶۵۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۶۵۰

فیلتر شنی استخر آکوژن مدل PTF-۵۰۰

فیلتر شنی استخر آکوژن مدل PTF-۵۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۵۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۵۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۷۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۷۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۵۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۵۰۰

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF۷۵

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF۷۵

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۴۵۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل P-DG۴۵۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۱۷

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۱۷

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۲۶

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۲۶

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۴۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۴۰۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۲۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل SDG-۲۰

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۲۴

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۲۴

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۲۷

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۲۷

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۳۱

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۳۱

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S۱۸۰T

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S۱۸۰T

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S۲۷۰T

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S۲۷۰T

فیلتر شنی استخر آکواژن مدل STF-۲۰

فیلتر شنی استخر آکواژن مدل STF-۲۰

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۱۷

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV۱۷

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۶۵۰

فیلتر شنی استخر لسوئیم مدل WL-ADG۶۵۰

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S۳۱۰T

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S۳۱۰T

فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW۲۰۰T

فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW۲۰۰T

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P۴۵۰

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P۴۵۰

فیلتر تصفیه استخر و جکوزی، وسیله ای است که برای جدا کردن ناخالصی های موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین برای کاهش مقدار مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده  مورد نیاز پاکسازی آب استخراستفاده می شود. به طور کلی در استخرها از سه نوع فیلتر استفاده می شود که هر کدام از آنها دارای مزایا و معایب خاص به خود هستند این سه نوع فیلتر عبارتند از: 1- فیلترهای شنی، 2- فیلترهای دیاتومه، 3- فیلترهای کارتریجی.