پمپ تصفیه استخر

پمپ استخر های واتر مدل HW۱۰۰۰

پمپ استخر های واتر مدل HW۱۰۰۰

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۰۷۵M

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۰۷۵M

پمپ استخر لئو مدل XPK۳۵۰-۲

پمپ استخر لئو مدل XPK۳۵۰-۲

پمپ استخر ایمکس مدل SC۱۵۰

پمپ استخر ایمکس مدل SC۱۵۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۱۱۰۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۱۱۰۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۵۵۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۵۵۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۱۶۰۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۱۶۰۰

پمپ استخر الگانت مدل Rain۱۵۰

پمپ استخر الگانت مدل Rain۱۵۰

پمپ استخر هایوارد مدل sp۲۶۰۷x۱۰

پمپ استخر هایوارد مدل sp۲۶۰۷x۱۰

پمپ استخر لئو مدل XPK۳۰۰-۲

پمپ استخر لئو مدل XPK۳۰۰-۲

پمپ استخر ایمکس مدل SC۲۰۰

پمپ استخر ایمکس مدل SC۲۰۰

پمپ استخر های واتر مدل HW۲۲۰۰

پمپ استخر های واتر مدل HW۲۲۰۰

پمپ استخر ایمکس مدل SPH۲۰۰

پمپ استخر ایمکس مدل SPH۲۰۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۸۵۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۸۵۰

پمپ استخر لئو مدل XPK۴۵۰-۲

پمپ استخر لئو مدل XPK۴۵۰-۲

پمپ استخر های واتر مدل HW۱۶۰۰

پمپ استخر های واتر مدل HW۱۶۰۰

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۱۰۰M

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۱۰۰M

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۱۵۰M

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۱۵۰M

پمپ استخر های واتر مدل HW۱۵۰۰

پمپ استخر های واتر مدل HW۱۵۰۰

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۲۰۰M

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۲۰۰M

پمپ استخر لئو مدل XPK۲۵۰-۲

پمپ استخر لئو مدل XPK۲۵۰-۲

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۲۲۰۰

پمپ استخر آکوا استرانگ مدل EKP۲۲۰۰

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۳۰۰M

پمپ استخر لسوئیم مدل WL-HLLF۳۰۰M

پمپ استخر ایمکس مدل SC۰۷۵

پمپ استخر ایمکس مدل SC۰۷۵

پمپ استخر الگانت مدل Rain۲۰۰

پمپ استخر الگانت مدل Rain۲۰۰

پمپ استخر لئو مدل XPK۱۶۰۴

پمپ استخر لئو مدل XPK۱۶۰۴

پمپ استخر کریپسول مدل KSE۲۰۰MB

پمپ استخر کریپسول مدل KSE۲۰۰MB

پمپ استخر لئو مدل XPK۲۲۰۴

پمپ استخر لئو مدل XPK۲۲۰۴

پمپ استخر لئو مدل XPK۸۰۴

پمپ استخر لئو مدل XPK۸۰۴

پمپ استخر داب مدل Euroswim۲۰۰

پمپ استخر داب مدل Euroswim۲۰۰

پمپ تصفیه استخر را می توان به عنوان قلب استخر در نظر گرفت. پمپ تصفیه استخر مسئول به گردش در آوردن آب در تمام سیستم استخر است. بنابراین، انتخاب دقیق و صحیح این پمپ اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده از این دستگاه از تکثیر جلبک ها جلوگیری می کند و موجب شفاف سازی آب حاوی ذرات معلق می شود، همچنین برای خارج کردن خاک و حشرات از استخر و برای توزیع بهتر مواد شیمیایی برای مبارزه با باکتریها ازآن استفاده می شود.