داکت اسپلیت

داکت اسپلیت 600000 دماتجهیز مدل DT.DS.60

داکت اسپلیت 600000 دماتجهیز مدل DT.DS.60

داکت اسپلیت 42000 امرتات مدل ED42M2T1S

داکت اسپلیت 42000 امرتات مدل ED42M2T1S

داکت اسپلیت 36000 دماتجهیز مدل DT.DS.36

داکت اسپلیت 36000 دماتجهیز مدل DT.DS.36

داکت اسپلیت 36000 گرین مدل GDS-36P1T1A

داکت اسپلیت 36000 گرین مدل GDS-36P1T1A

داکت اسپلیت 18000 امرتات مدل ED18M2T1S

داکت اسپلیت 18000 امرتات مدل ED18M2T1S

داکت اسپلیت 24000 وستن ایر مدل MWSD242A/H1

داکت اسپلیت 24000 وستن ایر مدل MWSD242A/H1

داکت اسپلیت 42000 دماتجهیز مدل DT.DS.42

داکت اسپلیت 42000 دماتجهیز مدل DT.DS.42

داکت اسپلیت 48000 هایسنس مدل HID-48

داکت اسپلیت 48000 هایسنس مدل HID-48

داکت اسپلیت 18000 گرین مدل GDS-18P1T3/R1

داکت اسپلیت 18000 گرین مدل GDS-18P1T3/R1

داکت اسپلیت 36000 امرتات مدل ED36M2T1S

داکت اسپلیت 36000 امرتات مدل ED36M2T1S

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ بویمن مدل BID-۳۶H

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ بویمن مدل BID-۳۶H

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ گرین مدل GDS-36P1T1A/R1

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ گرین مدل GDS-36P1T1A/R1

داکت اسپلیت 60000 هایسنس مدل HID-60

داکت اسپلیت 60000 هایسنس مدل HID-60

داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰ گرین مدل GDS-60P3T1A

داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰ گرین مدل GDS-60P3T1A

داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ گرین مدل GDS-18P1T1A

داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ گرین مدل GDS-18P1T1A

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ گرین مدل GDS-48P3T1A/R1

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ گرین مدل GDS-48P3T1A/R1

داکت اسپلیت 36000 هایسنس مدل HID-36

داکت اسپلیت 36000 هایسنس مدل HID-36

داکت اسپلیت 18000 وستن ایر مدل MWSD182AI/H1

داکت اسپلیت 18000 وستن ایر مدل MWSD182AI/H1

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ بویمن مدل BID-30H

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ بویمن مدل BID-30H

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ گرین مدل GDS-48P3T1A

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ گرین مدل GDS-48P3T1A

داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰ گرین مدل GDS-60P3T1A/R1

داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰ گرین مدل GDS-60P3T1A/R1

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ گرین مدل GDS-30P1T1A

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ گرین مدل GDS-30P1T1A

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ گرین مدل GDS-36P1T1A

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ گرین مدل GDS-36P1T1A

داکت اسپلیت 30000 هایسنس مدل HID-30

داکت اسپلیت 30000 هایسنس مدل HID-30

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ هایسنس مدل HID-۲۴

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ هایسنس مدل HID-۲۴

داکت اسپلیت 24000 بویمن مدل BID-24H

داکت اسپلیت 24000 بویمن مدل BID-24H

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ گرین مدل GDS-24P1T1A

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ گرین مدل GDS-24P1T1A

داکت اسپلیت 18000 هایسنس مدل HID-18

داکت اسپلیت 18000 هایسنس مدل HID-18

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ گرین مدل GDS-24P1T1A/R1

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ گرین مدل GDS-24P1T1A/R1

داکت اسپلیت 18000 آکس مدل H18/4

داکت اسپلیت 18000 آکس مدل H18/4

در این نوع از اسپلیت‌ها یعنی اسپلیت کانالی یا همان داکت اسپلیت یونیت داخلی داخل سقف کاذب قرار داده می‌شود و همچنین نیاز به سیستم کانال کشی دارد تا هوای مطبوع از طریق این کانال‌ها به داخل محیط توزیع شود. عدم اشغال فضای داخلی و همچنین تعبیه کویل آب گرم در یونیت داخلی و نیز کم شدن تعداد کندنسورها از مزایای این نوع از اسپلیت‌ها می‌باشد.