کولر گازی سقفی و دیواری

کولر گازی 24000 ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/XA

کولر گازی 24000 ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/XA

کولر گازی 9000 هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

کولر گازی 9000 هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

کولر گازی 18000 هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

کولر گازی 18000 هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

کولر گازی 9000 ایران رادیاتور مدل IAC-09CH/XA

کولر گازی 9000 ایران رادیاتور مدل IAC-09CH/XA

کولر گازی 18000 تراست مدل TMSAB18HT1 A

کولر گازی 18000 تراست مدل TMSAB18HT1 A

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT3

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT3

کولر گازی 12000 هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

کولر گازی 12000 هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18MQFRBWK/FA

کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18MQFRBWK/FA

کولر گازی 12000 سامسونگ مدل AR12MQFRBWK/FA

کولر گازی 12000 سامسونگ مدل AR12MQFRBWK/FA

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT1A

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT1A

کولر گازی 24000 هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

کولر گازی 24000 هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

کولر گازی 18000 وست کول مدل R410a

کولر گازی 18000 وست کول مدل R410a

کولر گازی 9000 کین الکتریک مدل R410a

کولر گازی 9000 کین الکتریک مدل R410a

کولر گازی 30000 وستن ایر مدل WS-R304HC

کولر گازی 30000 وستن ایر مدل WS-R304HC

کولر گازی 12000 ایساتیس مدل R410a

کولر گازی 12000 ایساتیس مدل R410a

کولر گازی 30000 ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/XA

کولر گازی 30000 ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/XA

کولر گازی 12000 ایران رادیاتور مدل IAC-12CH/XA

کولر گازی 12000 ایران رادیاتور مدل IAC-12CH/XA

کولر گازی 18000 ایران رادیاتور مدل IAC-18CH/XA

کولر گازی 18000 ایران رادیاتور مدل IAC-18CH/XA

این نوع اسپلیت نیز کاملا مشابه اسپلیت دیواری می باشد ولی بدلیل طراحی دریچه مکش آن ها بصورت اریب، قابل نصب تا بالاترین حد ممکن نزدیک به سقف می باشد.