کولر آبی پوشالی ثابت

کولر آبی ۳۵۰۰ لورچ مدل LC35HE

کولر آبی ۳۵۰۰ لورچ مدل LC35HE

کولر آبی 5000 لورچ مدل LC50

کولر آبی 5000 لورچ مدل LC50

کولر آبی ۵۰۰۰ لورچ مدل LC50HE

کولر آبی ۵۰۰۰ لورچ مدل LC50HE

کولر آبی ۴۰۰۰ لورچ مدل LC40

کولر آبی ۴۰۰۰ لورچ مدل LC40

کولر آبی 3500 لورچ مدل LC35

کولر آبی 3500 لورچ مدل LC35

کولر آبی ۷۰۰۰ لورچ مدل LC70

کولر آبی ۷۰۰۰ لورچ مدل LC70

کولر آبی ۴۰۰۰ آبسال مدل AC۴۰

کولر آبی ۴۰۰۰ آبسال مدل AC۴۰

کولر آبی ۴۰۰۰ لورچ مدل LC40HE

کولر آبی ۴۰۰۰ لورچ مدل LC40HE

کولر آبی 3500 آبسال مدل AC 35

کولر آبی 3500 آبسال مدل AC 35

کولر آبی 7000 آبسال مدل AC 70

کولر آبی 7000 آبسال مدل AC 70

در کولر آبی پوشالی، با ریزش آب روی پوشال ها و عبور هوا از میان پوشال های خیس، هوای خنک ایجاد می شود و البته پوشال بعد از مدت کمتر از یک ماه پیوستگی خود را از دست می دهد و خالی شدن پوشال در بعضی نقاط، باعث کاهش راندمان خنک کنندگی در کولرهای آبی معمولی و پوشالی می گردد.