رادیاتور پره ای

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل سولار 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل سولار 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل سولار 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل سولار 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ 1 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ 1 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترموکالر 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترموکالر 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترموکال 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترموکال 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل سولار 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل سولار 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترموکالر 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترموکالر 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 7 پره

رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 7 پره

رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 7 پره

رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 10 پره

رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 10 پره

رادیاتور آنیت مدل اکوپایونیر 7 پره

رادیاتور آنیت مدل اکوپایونیر 7 پره

رادیاتور آنیت مدل پایونر ورتیکال 7 پره

رادیاتور آنیت مدل پایونر ورتیکال 7 پره

رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 5 پره

رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی ۵۰۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی ۵۰۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل دوال ۵۰۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل دوال ۵۰۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل درای ۳۵۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل درای ۳۵۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال ۵۰۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال ۵۰۰ 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل درای ۵۰۰

رادیاتور ایران رادیاتور مدل درای ۵۰۰

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال ۳۵۰ 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال ۳۵۰ 7 پره

یکی از قدیمی ترین انواع رادیاتور که به عنوان نسل اول رادیاتورها شناخته می شوند نوع پره ای آن می باشد. رادیاتور پره ای از کنارهم قرار گرفتن پره های آلومینیومی ساخته شده است. ورق های آلومینیومی وزن زیادی ندارند بنابراین رادیاتور پره ای سبک بوده و در ساختمان هایی که دیوار پیش ساخته دارند استفاده از این نوع رادیاتور گرمایشی گزینه ی مناسبی است. همانطور که اشاره شد از کنار هم قرار گرفتن پره های آلومینیومی تهیه شده اند بنابراین هر چه قدر تعداد پره ها بیشتر باشد قدرت گرمادهی رادیاتور بیشتر و مطلوب تر خواهد بود.