فن کویل کاستی

فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران مدل GLKC-600

فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران مدل GLKC-600

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF600P1

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF600P1

فن کویل کاستی چهار طرفه ایرباس گرین مدل G4WF1200P1

فن کویل کاستی چهار طرفه ایرباس گرین مدل G4WF1200P1

فن کویل کاستی چهار طرفه فراست مدل STARK-2W-57

فن کویل کاستی چهار طرفه فراست مدل STARK-2W-57

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-600R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-600R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1500R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1500R

فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران مدل GLKC-۳۰۰

فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران مدل GLKC-۳۰۰

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF400P1

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF400P1

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-850R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-850R

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان مدل CFA600

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان مدل CFA600

فن کویل کاستی چهار طرفه ایرباس گرین مدل G4WF1000P1

فن کویل کاستی چهار طرفه ایرباس گرین مدل G4WF1000P1

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G۴WF۱۴۰۰P۱

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G۴WF۱۴۰۰P۱

فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-400

فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-400

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF800P1

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF800P1

فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF400P1

فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF400P1

فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-300

فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-300

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G۴WF۳۰۰P۱

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G۴WF۳۰۰P۱

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-950R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-950R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1200R

فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1200R

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان مدل CFN400

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان مدل CFN400

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1400G70

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1400G70

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA300

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA300

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN300

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN300

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN1200

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN1200

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA1200

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA1200

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA1000

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA1000

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN600

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN600

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA200

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA200

فن کویل کاستی معمولاً زیر سقف کاذب نصب شده و فقط دریچه هوای خروجی آن دیده می‌شود. این فن کویل ها در مدل‌های مختلف یک، دو و چهار طرفه و با ظرفیت هوادهی بین 300 تا 1500 فوت مکعب بر دقیقه (CFM) ساخته می‌شوند. معمولاً از این نوع فقط در ساختمان‌هایی که دارای سقف کاذب هستند استفاده می‌شود تا تنها دریچه‌های آن در معرض دید قرار بگیرد. روش کنترل میزان دما و حجم هوا در این دستگاه‌ها معمولاً از طریق ریموت کنترل انجام می‌گیرد.