موکت طرح دار

موکت بابل مدل خط دار

موکت بابل مدل خط دار

موکت بابل مدل راه راه رنگارنگ

موکت بابل مدل راه راه رنگارنگ

موکت پالاز مدل شبنم

موکت پالاز مدل شبنم

موکت پالاز مدل صنوبر

موکت پالاز مدل صنوبر

موکت دسو مدل نئو

موکت دسو مدل نئو

موکت پالاز مدل یاس

موکت پالاز مدل یاس

موکت پالاز مدل سایه

موکت پالاز مدل سایه

موکت پالاز مدل خزان

موکت پالاز مدل خزان

موکت دسو مدل اسنس استریپ

موکت دسو مدل اسنس استریپ

موکت دسو مدل نئو کور

موکت دسو مدل نئو کور

موکت دسو مدل لیبرال لاین

موکت دسو مدل لیبرال لاین

موکت پالاز مدل ساج

موکت پالاز مدل ساج

موکت پالاز مدل الماس

موکت پالاز مدل الماس

موکت پالاز مدل مینیون

موکت پالاز مدل مینیون

موکت پالاز مدل ماشا

موکت پالاز مدل ماشا

موکت پالاز مدل برکه

موکت پالاز مدل برکه

موکت پالاز مدل راش

موکت پالاز مدل راش

موکت پالاز مدل افرا

موکت پالاز مدل افرا

موکت پالاز مدل نسیم

موکت پالاز مدل نسیم

موکت پالا زمدل بوریا

موکت پالا زمدل بوریا

یکی از انواع موکت ها، موکت طرح دار می باشد. موکت طرح دار نوعی از موکت های امروزی است که از آن حالت سادگی فاصله گرفته و با طرح های بسیار زیادی که امروزه شکل گرفته رونق بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. از موکت طرح دار در زیر پله، راهرو، فضای نشیمن و به ویژه اتاق خواب و ... استفاده می شود.