آجرنما رستیک

آجرنما رستیک آستیاک مدل جم

آجرنما رستیک آستیاک مدل جم

آجرنما رستیک نسوز آستیاک مدل شنی

آجرنما رستیک نسوز آستیاک مدل شنی

آجرنما رستیک نسوز مدل شاموتی

آجرنما رستیک نسوز مدل شاموتی

آجرنما رستیک سنتی آستیاک مدل آلمانی

آجرنما رستیک سنتی آستیاک مدل آلمانی

آجرنما رستیک آستیاک مدل شنی

آجرنما رستیک آستیاک مدل شنی

آجرنما رستیک نسوز آستیاک مدل متوسط

آجرنما رستیک نسوز آستیاک مدل متوسط

آجر رستیک در واقع نوعی از آجر می باشد که بر روی سطح آن دارای خلل و فرج هایی می باشد. واژه رستیک یعنی استفاده از مصالحی مانند چوب و آجر و انواع سنگ های ساختمانی و .. که الهام گرفته ازطبیعت هستند. آجر های رستیک نمایی شبیه صخره دارند و مانند تکه ای از طبیعت می باشند. آجر رستیک هم به صورت سنتی و هم به صورت صنعتی موجود می باشد. این آجر در ساخت دیوار داخلی و نمای بیرون ساختمان بیشترین کاربرد را دارد.