سنگ جوشقان

سنگ آنتیک گیوتین جوشقان

سنگ آنتیک گیوتین جوشقان

سنگ جوشقان نگینی

سنگ جوشقان نگینی

سنگ مرمریت جوشقان دارای دو سینه کار معدن در جوشقان میمه اصفهان است . سنگ مرمریت جوشقان در درجات سوپر ،روشن و با رگه های صورتی و گلبهی است و درجات پایین تر آن گلهای کالباسی زیادی در آن دیده میشود. سنگ معدن شهیادی زمینه سفید و خطوط و دانه های ریز سیاه در آن دیده میشود .سنگ مرمریت شهیادی بدلیل استفاده این سنگ در برج آزادی (شهیادی) تهران به این نام معروف است. سنگ مرمریت جوشقان شهیادی جذب آب بالایی دارد و در مکانهایی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب نیست.