انبر جوشکاری

انبر جوشکاری ظرفیت 450 آمپر نووا

انبر جوشکاری ظرفیت 450 آمپر نووا

انبر جوشکاری ظرفیت 350 آمپر آروا

انبر جوشکاری ظرفیت 350 آمپر آروا

انبر جوشکاری ظرفیت 500 آمپر محک

انبر جوشکاری ظرفیت 500 آمپر محک

انبر جوشکاری ظرفیت 550 آمپر توسن

انبر جوشکاری ظرفیت 550 آمپر توسن

انبر جوشکاری ظرفیت 450 آمپر توسن

انبر جوشکاری ظرفیت 450 آمپر توسن

انبر اتصال جوشکاری ظرفیت 350 آمپر دماوند

انبر اتصال جوشکاری ظرفیت 350 آمپر دماوند

انبر جوشکاری ظرفیت 300 آمپر نووا

انبر جوشکاری ظرفیت 300 آمپر نووا

انبر جوشکاری ظرفیت 550 آمپر نووا

انبر جوشکاری ظرفیت 550 آمپر نووا

انبر جوش برای ایجاد برق می باشد و برای نگهداشتن الکترود استفاده می شود و الکترود را به جنس متصل می کند. در واقع انبر جوشکاری، برای نگه داشتن الکترود استفاده می شود تا جریان لازم بین کابل جوشکاری و الکترود برقرار شود. انبر جوشکاری ای که تهیه می کنید باید سبک باشد و دارای روکش عایق قوی از جنس کائوچو،الستیک و... باشد. دهانه انبر جوشکاری نیز باید محکم باشد تا بتوان الکترود را در حالت مورد نیاز نگه داشت.