سینی رنگ

سینی رنگ بزرگ

سینی رنگ بزرگ

سینی رنگ

سینی رنگ

سینی رنگ یا سینی غلطک یکی از ابزار های ضروری و پر کاربرد در نقاشی ساختمان محسوب میشود. بمنظور اجرای راحت تر و بی درد سر نقاشی، سینی غلطک نقش بسزایی دارد. بطوریکه به کمک سینی غلطک، غلطک را به رنگ آغشته می کنیم؛ و با حرکت دادن غلطک روی سطح شیب دار آن رنگ اضافی غلطک را گرفته و رنگ در تمام سطح غلطک پخش می کنیم. سطح شیبدار غلطک دارای پرزهای برجسته و زبری میباشد و اضافه ی رنگ روی غلطک را جدا میکند.