پتک دو سر تخت 4 کیلویی ایران پتک

پتک دو سر تخت 4 کیلویی ایران پتک

پتک دو سر تخت 8 کیلویی ایران پتک

پتک دو سر تخت 8 کیلویی ایران پتک

پتک دو سر تخت 3 کیلویی ایران پتک

پتک دو سر تخت 3 کیلویی ایران پتک

پتک 5 کیلویی ایران پتک

پتک 5 کیلویی ایران پتک

پتک نوعی چکش است که سر آن صاف است و بزرگ‌تر از چکشهای معمولی است. دسته پتک بلندتر از چکش است و به علاوه از آن جا که وزن سر آن هم سنگین‌تر است، نیروی بسیار بیشتری را نسبت به چکش به سطح مورد نظر وارد میکند. سر پتک نوک تیز نیست و صاف است؛ به همین دلیل ضربه وارده را به سطح بزرگی وارد میکند. البته پتک‌هایی که برای شکستن سنگ ساخته میشوند یک سر نوک تیز دارند.