چکش 200 گرمی نووا مدل NTH2502

چکش 200 گرمی نووا مدل NTH2502

چکش دو شاخ 500 گرمی آروا مدل 4231

چکش دو شاخ 500 گرمی آروا مدل 4231

چکش 500 گرمی نووا مدل NTH-2505

چکش 500 گرمی نووا مدل NTH-2505

چکش 500 گرمی ایران پتک مدل AB3010

چکش 500 گرمی ایران پتک مدل AB3010

چکش دو شاخ 500 گرمی نووا مدل NTH-2550

چکش دو شاخ 500 گرمی نووا مدل NTH-2550

چکش 1000 گرمی نووا مدل NTH2510

چکش 1000 گرمی نووا مدل NTH2510

چکش 200 گرمی رونیکس مدل RH-4711

چکش 200 گرمی رونیکس مدل RH-4711

چکش دو شاخ 250 گرمی نووا مدل NTH2526

چکش دو شاخ 250 گرمی نووا مدل NTH2526

چکش 50 گرمی ایران پتک مدل AB2010

چکش 50 گرمی ایران پتک مدل AB2010

چکش دو شاخ 225 گرمی ایران پتک مدل AM0810

چکش دو شاخ 225 گرمی ایران پتک مدل AM0810

چکش دوشاخ 500 گرمی توسن مدل 500TCH

چکش دوشاخ 500 گرمی توسن مدل 500TCH

چکش 1800 گرمی ایران پتک مدل AS4210

چکش 1800 گرمی ایران پتک مدل AS4210

چکش 3000 گرمی ایران پتک مدل AB4810

چکش 3000 گرمی ایران پتک مدل AB4810

چکش دو شاخ 250 گرمی رونیکس مدل RH-4727

چکش دو شاخ 250 گرمی رونیکس مدل RH-4727

چکش 500 گرمی رونیکس مدل RH-4713

چکش 500 گرمی رونیکس مدل RH-4713

چکش 300 گرمی رونیکس مدل RH-4712

چکش 300 گرمی رونیکس مدل RH-4712

چکش 100 گرمی نووا مدل NTH2501

چکش 100 گرمی نووا مدل NTH2501

چکش دو شاخ 550 گرمی ایران پتک مدل AM1310

چکش دو شاخ 550 گرمی ایران پتک مدل AM1310

چکش 5000 گرمی ایران پتک مدل AB5210

چکش 5000 گرمی ایران پتک مدل AB5210

چکش سر گرد 455 گرمی ایران پتک مدل AK1610

چکش سر گرد 455 گرمی ایران پتک مدل AK1610

چکش سر گرد 225 گرمی ایران پتک مدل AK0810

چکش سر گرد 225 گرمی ایران پتک مدل AK0810

چَکُّش ابزاری است متشکل از دسته و مضربه که غالباً برای وارد کردن ضربه به میخ به کار می‌رود.معمول‌ترین استفاده از چکش برای ضربه زدن به میخ، جا انداختن قطعات در ماشین‌ها و شکستن اشیا می‌باشد. هر چکش برای کار خاصی طراحی و ساخته می‌شود، بنابراین چکش‌ها را به انواع مختلف می‌توان یافت، اما همه آن‌ها به‌طور کلی دارای یک دسته و یک وزنه در سر آن دسته می‌باشند، و اغلب وزن چکش در همان وزنه سر دسته قرار دارد.بسته به وزن وزنه می‌تواند، سبک یا سنگین باشد . به چکش سبک، چکش نرم گویند.