دیلم و قلم

قلم بنایی تخت

قلم بنایی تخت

قلم سرپهن ایران پتک

قلم سرپهن ایران پتک

قلم کاردی ایران پتک

قلم کاردی ایران پتک

قلم بنایی سرتخت با مقطع بیضی ایران پتک

قلم بنایی سرتخت با مقطع بیضی ایران پتک

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر ایران پتک

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر ایران پتک

قلم صلیبی ایران پتک

قلم صلیبی ایران پتک

قلم بنایی سر تخت با مقطع هشت پر ایران پتک

قلم بنایی سر تخت با مقطع هشت پر ایران پتک

قلم بنایی نوک تیز ایران پتک

قلم بنایی نوک تیز ایران پتک

قلم نوک پهن بوش

قلم نوک پهن بوش

دِیلَم نام ابزاری است شامل یک میله فلزی که یک سر آن خمیده و سر دیگر آن پهن شده‌است. گاه در سر خمیده آن شکاف کوچکی برای بیرون کشیدن میخ‌ها تعبیه شده‌است. از دیلم به عنوان اهرمی برای جدا کردن دو جسم از یکدیگر یا بیرون کشیدن میخها استفاده می‌شود. دیلم‌ها را بیشتر برای بازکردن جعبه‌های چوبی میخ‌کاری شده بکار می‌برند. دیلم‌ها، به عنوان اهرم‌های درجه یک طبقه‌بندی شده‌اند.