کولیس دیجیتال 15 سانت آکاد مدل 12-006-111

کولیس دیجیتال 15 سانت آکاد مدل 12-006-111

کولیس دیجیتال 20 سانت آکاد مدل 12-008-111

کولیس دیجیتال 20 سانت آکاد مدل 12-008-111

کولیس دیجیتال 20 سانت آکاد مدل 10-008-111

کولیس دیجیتال 20 سانت آکاد مدل 10-008-111

کولیس دیجیتال 30 سانت آکاد مدل 12-012-111

کولیس دیجیتال 30 سانت آکاد مدل 12-012-111

کولیس دیجیتال 15 سانت آکاد مدل 10-006-111

کولیس دیجیتال 15 سانت آکاد مدل 10-006-111

کولیس دیجیتال 15 سانت اینسایز مدل 1108-150

کولیس دیجیتال 15 سانت اینسایز مدل 1108-150

کولیس ساعتی 30 سانت اینسایز مدل 1311-300A

کولیس ساعتی 30 سانت اینسایز مدل 1311-300A

کولیس ساعتی 20 سانت اینسایز مدل 1312-200A

کولیس ساعتی 20 سانت اینسایز مدل 1312-200A

کولیس دیجیتال 20 سانت اینسایز مدل 1108-200

کولیس دیجیتال 20 سانت اینسایز مدل 1108-200

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز مدل 1150-300

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز مدل 1150-300

کولیس پایه دار دیجیتال 100 سانت اینسایز مدل 1150-1000

کولیس پایه دار دیجیتال 100 سانت اینسایز مدل 1150-1000

کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت اینسایز مدل 1150-600

کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت اینسایز مدل 1150-600

کولیس ساده 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002

کولیس ساده 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002

کولیس دیجیتال 10 سانت اینسایز مدل 1111-100

کولیس دیجیتال 10 سانت اینسایز مدل 1111-100

کولیس دیجیتال 7.5 سانت اینسایز مدل 1111-75

کولیس دیجیتال 7.5 سانت اینسایز مدل 1111-75

کولیس ساده 30 سانت اینسایز مدل 1215-392

کولیس ساده 30 سانت اینسایز مدل 1215-392

کولیس ساده 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502S

کولیس ساده 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502S

کولیس ابزاری است که برای اندازه گیری دقیق قطر و طول داخلی، خارجی و عمق اجسام مورد استفاده قرار می گیرد و شامل سه نوع ساده، عقربه ایی، دیجیتالی می باشد. کولیس ابعاد را به طور مستقیم و با دقت بالا اندازه گیری می کند، نحوه خواندن اندازه ها به نوع سنجش آن کولیس بستگی دارد. این ابزار کاربرد های بسیار وسیعی در مهندسی، پزشکی و صنایع مختلف دارد.