ریسمان رنگی (چاک لاین)

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

ریسمان بنایی (چاک لاین) 30 متری

چاک لاین یا ریسمان رنگی،یک قوطی پر از گچ است که دارای یک ریسمان رنگی است که در ابتدای آن دارای یک چنگک فلزی است.قوطی یا بدنه آن از جنس فلز یا پلاستیک می باشد.ظاهر چاک لاین شبیه به متر نواری کمری می باشد.از چاک لاین برای کناف کاری،نقشه برداری،بتن ریزی،جانمایی سازه ای،خط تراز روی دیوار و یا ستون،نصب کاغذ دیواری و کارهای دکوراسیون داخلی استفاده می شود.از چاک لاین برای رسم خط نصب استفاده می شود.نحوه کارکرد چاک لاین به این شکل است که برای رسم خط،چاک لاین را به آرامی تکان می دهیم تا گچ در محفظه یا قوطی خود پخش شود،بعد از آن بدون تماس ریسمان با دیوار،چنگک را در انتهای خط مورد نظر قرار می دهیم.قوطی را به ابتدای خط می بریم و ریسمان را آرام و در خلاف جهت دیوار رها می کنیم و ریسمان در مسیر برگشت با دیوار برخورد می کند و خط صاف را روی سطح مورد نظر ترسیم می کند.چاک لاین می تواند به عنوان شاقول نیز استفاده شود اگر از قسمت چنگک آویزان شود.