چکش تخریب

چکش تخریب و بتن کن ۶ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۶

چکش تخریب و بتن کن ۶ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۶

چکش تخریب ۱۷ کیلویی نک مدل ۱۶۴۲DB

چکش تخریب ۱۷ کیلویی نک مدل ۱۶۴۲DB

چکش تخریب 23 کیلیویی ای پی ان مدل DH15H

چکش تخریب 23 کیلیویی ای پی ان مدل DH15H

چکش تخریب ۱۴ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۱۴

چکش تخریب ۱۴ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۱۴

چکش تخریب و بتن کن ۱۱ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۱۱

چکش تخریب و بتن کن ۱۱ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۱۱

چکش تخریب ۱۱ کیلویی نک مدل ۱۵۲۶DB

چکش تخریب ۱۱ کیلویی نک مدل ۱۵۲۶DB

چکش تخریب ۶ کیلویی آنکور مدل ۰۸۱۰

چکش تخریب ۶ کیلویی آنکور مدل ۰۸۱۰

چکش تخریب 6.8 کیلویی دی سی ای مدل AZG6

چکش تخریب 6.8 کیلویی دی سی ای مدل AZG6

چکش تخریب 6 کیلویی ادون مدل BR0810A

چکش تخریب 6 کیلویی ادون مدل BR0810A

چکش تخریب 4 کیلویی آاگ مدل PM3

چکش تخریب 4 کیلویی آاگ مدل PM3