لباس ایمنی

لباس یکبار مصرف تایوک

لباس یکبار مصرف تایوک

پیش بند آلومینیومی نسوز آستین دار میکانگ

پیش بند آلومینیومی نسوز آستین دار میکانگ

 لباس ایمنی مخصوص کارکنانی می باشد که با مواد خورنده و یا مضر سروکار دارند. این لباس آب و گاز را در خود نفوذ نمی دهد و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادی می باشد که  با آنها کار می کنند. حفظ جان فرد و یا کاهش آسیب دیدگی از خطرات احتمالی در حین فعالیت از مزایای استفاده از این لباس می باشد. لباس  ایمنی در جوشکاری، عملیات آتش نشانی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.