چکمه ایمنی

چکمه ایمنی ساق بلند صادقی

چکمه ایمنی ساق بلند صادقی

چکمه ایمنی ساق کوتاه صادقی

چکمه ایمنی ساق کوتاه صادقی

چکمه ایمنی کارگری ساق بلند صادقی

چکمه ایمنی کارگری ساق بلند صادقی

چکمه ایمنی ساق بلند شهپر

چکمه ایمنی ساق بلند شهپر

چکمه ایمنی ساق بلند جاپا

چکمه ایمنی ساق بلند جاپا

چکمه ایمنی ساق بلند شیما

چکمه ایمنی ساق بلند شیما

چکمه ایمنی ساق بلند زنانه لبخند

چکمه ایمنی ساق بلند زنانه لبخند

چکمه ایمنی، برای محافظت از پاها به کار گرفته می شود و نسبت به کفش ایمنی اندازه بزرگتری دارد، استفاده آن در بعضی از شغل ها بسیار ضرروی است. بیشتر در مزرعه ها، زمین های کشاورزی، ماهیگیری، شکار، آتش نشانی از چکمه ایمنی استفاده می شود. این چکمه مقاوت بسیار بالایی در برابر مواد حل شونده و شیمایی و اسید ی دارد و در سطوح لیز بسیار کاربردی است و پاها را در برابر روغن و سوخت صنعتی محافظت می کند.