کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی پودری و گاز سرد 50 کیلویی پیشگام

کپسول آتش نشانی پودری و گاز سرد 50 کیلویی پیشگام

کپسول آتش نشانی پودر و گاز سرد 4 کیلویی پیشگام

کپسول آتش نشانی پودر و گاز سرد 4 کیلویی پیشگام

کپسول آتش نشانی گاز سرد 2 کیلویی پیشگام

کپسول آتش نشانی گاز سرد 2 کیلویی پیشگام

کپسول آتش نشانی پودری 12 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 12 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 1 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 1 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 2 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 2 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 4 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 4 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 3 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 3 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 6 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 6 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی گاز سرد 4 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی گاز سرد 4 کیلویی دژ

کپسول آتش نشانی پودری 3 کیلویی سپهر

کپسول آتش نشانی پودری 3 کیلویی سپهر

کپسول آتش نشا نی، نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. این دستگاه، قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلفی مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ افکند. کپسول‌ های آتش نشانی استوانه‌ های فلزی محکمی هستند که با آب یا یک نوع ماده خفه کننده مانند دی اکسید کربن پر شده‌اند و وقتی اهرمی را که بالای این استوانه‌ است فشار دهید، ماده با فشار زیادی از کپسول خارج می‌شود. این کپسول ها بر اساس محیط و نوع آتش سوزی باید مورد استفاده قرار بگیرند ( بطور مثال : نمی توان کپسول آب و گاز را برای خاموش کردن وسایل برقی استفاده کرد و یا کپسول پودر و گاز را برای آتش سوزی داخل منزل )