فوم شیمیایی بتن

فوم شیمیایی بتن

فوم بتن ملاتی است که از آب، سیمان، فوم کف زا (ماده ای شیمیایی و یا بر پایه پروتئین حیوانی از شاخ یا سم حیوانات) و ماسه بادی یا ماسه نرم تشکیل می شود. چگالی فوم بتن بسیار پایین می باشد و همچنین عایق صوتی و حرارتی مناسبی است که سریع و آسان اجرا می شود. در ساخت بلوک های غیر باربر و پانلهای جدا کننده یا یکپارچه، شیب بندی پشت بام، کف سازی طبقات، پر کردن حفره و ترانشه ها در پروژه های عمرانی، ساخت قطعات تزئینی، عایق سازی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی، کاربرد دارد.