آزمون های نظام مهندسی

آزمون آزمایش پایه ۳ عمران – محاسبات

آزمون آزمایش پایه ۳ عمران – محاسبات

دوره آمادگی آزمون پایه۳ عمران نظارت و اجرا

دوره آمادگی آزمون پایه۳ عمران نظارت و اجرا

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ برق

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ برق

آموزش مباحث مقررات ملی ساختمان

آموزش مباحث مقررات ملی ساختمان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نقشه برداری

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نقشه برداری

دوره آمادگی آزمون طراحی و اجرای گود،پی و سازه نگهبان

دوره آمادگی آزمون طراحی و اجرای گود،پی و سازه نگهبان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ تأسیسات مکانیک صلاحیت نظارت

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ تأسیسات مکانیک صلاحیت نظارت

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ معماری نظارت و اجرا

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ معماری نظارت و اجرا

دوره آمادگی آزمون پایه 3 طراحی معماری

دوره آمادگی آزمون پایه 3 طراحی معماری

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت بهسازی لرزه ای

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت بهسازی لرزه ای