آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus

آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus

متره و برآورد

متره و برآورد

اصول اجرایی، ساخت و ساز

اصول اجرایی، ساخت و ساز

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

آموزش نرم افزار Robot Structure

آموزش نرم افزار Robot Structure

تهیه صورت وضعیت

تهیه صورت وضعیت

تأسیسات مکانیکی ساختمان‌

تأسیسات مکانیکی ساختمان‌

آموزش Post Production (پست پروداکشن)

آموزش Post Production (پست پروداکشن)

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ تأسیسات مکانیک صلاحیت نظارت

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ تأسیسات مکانیک صلاحیت نظارت

آموزش طراحی تخصصی نمای ساختمان

آموزش طراحی تخصصی نمای ساختمان

آموزش نرم افزار SAP

آموزش نرم افزار SAP

آموزش مباحث مقررات ملی ساختمان

آموزش مباحث مقررات ملی ساختمان

آموزش نقشه برداری

آموزش نقشه برداری

تأسیسات برقی ساختمان

تأسیسات برقی ساختمان

تحلیل و محاسبات سازه به روش دستی

تحلیل و محاسبات سازه به روش دستی

آموزش نرم افزار SketchUP

آموزش نرم افزار SketchUP

آموزش نرم افزار Civil3D

آموزش نرم افزار Civil3D

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نقشه برداری

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نقشه برداری

دوره آمادگی آزمون پایه۳ عمران نظارت و اجرا

دوره آمادگی آزمون پایه۳ عمران نظارت و اجرا

آموزش نرم افزار Tekla Structure

آموزش نرم افزار Tekla Structure

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ برق

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ برق

دوره آمادگی آزمون طراحی و اجرای گود،پی و سازه نگهبان

دوره آمادگی آزمون طراحی و اجرای گود،پی و سازه نگهبان

آموزش نرم افزار Rhinoceros

آموزش نرم افزار Rhinoceros

آموزش مدیریت پروژه

آموزش مدیریت پروژه

آموزش نرم‌افزار NavisWorks

آموزش نرم‌افزار NavisWorks

آزموزش های جامع طراحی و محاسبات سازه

آزموزش های جامع طراحی و محاسبات سازه

آموزش نرم افزار اتوکد AUTOCAD

آموزش نرم افزار اتوکد AUTOCAD

مسائل فنی و اجرایی آسانسور و پله برقی

مسائل فنی و اجرایی آسانسور و پله برقی

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

آموزش نرم افزار  Etabs

آموزش نرم افزار Etabs