دریل نمونه برداری (کرگیری)

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-۳۲۰۵

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-۳۲۰۵

دریل نمونه برداری محک مدل ‏DCD-۲۰۲۶۰

دریل نمونه برداری محک مدل ‏DCD-۲۰۲۶۰

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-۱۳۸۰

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-۱۳۸۰

دریل نمونه برداری میلواکی مدل DCM2350C

دریل نمونه برداری میلواکی مدل DCM2350C

دریل نمونه برداری میلواکی مدل DCM2180C

دریل نمونه برداری میلواکی مدل DCM2180C

دریل نمونه برداری دیوالت مدل  D21583K

دریل نمونه برداری دیوالت مدل D21583K

دریل نمونه برداری دیوالت مدل  D21585

دریل نمونه برداری دیوالت مدل D21585