ابزار اندازه گیری

رطوبت سنج

رطوبت سنج

مولتی متر

مولتی متر

باسکول

باسکول

دماسنج

دماسنج

کولیس

کولیس

4+

دسته بندی دیگر

خط کش و گونیا

خط کش و گونیا

تراز دستی

تراز دستی

میکرومتر

میکرومتر

متر

متر

متر 5.5 متری رونیکس مدل Rh-9055

متر 5.5 متری رونیکس مدل Rh-9055

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9061

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9061

دماسنج شناور با سنسور هایواتر مدل HW038

دماسنج شناور با سنسور هایواتر مدل HW038

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9016

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9016

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9063

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9063

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9037

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9037

متر 8 متری کاپرو مدل 8-500

متر 8 متری کاپرو مدل 8-500

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9019

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9019

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9059

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9059

متر 5.5 متری رونیکس مدل RH-9062

متر 5.5 متری رونیکس مدل RH-9062

دماسنج دیواری استخر هایواتر مدل HW09

دماسنج دیواری استخر هایواتر مدل HW09

متر 5 متری نووا

متر 5 متری نووا

تراز بنایی 25 سانتی رونیکس

تراز بنایی 25 سانتی رونیکس

مولتی متر تابلویی میکرومکس مدل 3PH MULTIMETER

مولتی متر تابلویی میکرومکس مدل 3PH MULTIMETER

گونیا موئی فلزی 50 سانت آسیمتو

گونیا موئی فلزی 50 سانت آسیمتو

متر 3 متری رونیکس مدل Rh-9030

متر 3 متری رونیکس مدل Rh-9030

مولتی متر تابلویی برنا الکترونیک مدل MM3-6A

مولتی متر تابلویی برنا الکترونیک مدل MM3-6A

تراز بنایی 30 سانت نووا

تراز بنایی 30 سانت نووا

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9035

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9035

مولتی متر دیجیتال لیزر لاینر مدل 083.031a

مولتی متر دیجیتال لیزر لاینر مدل 083.031a

خط کش موئی ساز 100 آسیمتو

خط کش موئی ساز 100 آسیمتو

متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802

متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802

رطوبت سنج شیوا امواج مدل HMB - 1RH

رطوبت سنج شیوا امواج مدل HMB - 1RH

مولتی متر دیجیتال کلمپ مدل DT-266

مولتی متر دیجیتال کلمپ مدل DT-266

خط کش دیجیتال آسیمتو

خط کش دیجیتال آسیمتو

دماسنج شناور استخر هایواتر مدل HW08

دماسنج شناور استخر هایواتر مدل HW08

مولتی متر تابلویی برنا الکترونیک مدل MM3-4A

مولتی متر تابلویی برنا الکترونیک مدل MM3-4A

متر 5.5 متری نووا مدل NTT-5525

متر 5.5 متری نووا مدل NTT-5525

مولتی متر دیجیتال لیزر لاینر مدل 083.032A

مولتی متر دیجیتال لیزر لاینر مدل 083.032A

گونیا صنعتی فلزی 100 سانتی آسیمتو

گونیا صنعتی فلزی 100 سانتی آسیمتو