بلوک لیکا

بلوک لیکا تیغه ای تو پر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو پر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر چهار جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر چهار جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک سبز لیکا تو خالی هشت جداره عرض ۲۵ سانت

بلوک سبز لیکا تو خالی هشت جداره عرض ۲۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر نیمه دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر نیمه دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو پر فارسی بر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو پر فارسی بر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر شش جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر شش جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا سیمانی عرض 20 سانت تهران

بلوک لیکا سیمانی عرض 20 سانت تهران

بلوک لیکا سبک دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ بزرگ عرض 19 سانت

بلوک لیکا سبک دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ بزرگ عرض 19 سانت

بلوک لیکا تو خالی چهار جداره عرض ۱۴.۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی چهار جداره عرض ۱۴.۵ سانت

بلوک لیکا تیغه ای توپر عرض ۸ سانت

بلوک لیکا تیغه ای توپر عرض ۸ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر دو جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر دو جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا ترمو تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۷.۵ سانت

بلوک لیکا ترمو تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۷.۵ سانت

بلوک لیکا سوپر ساند تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۲ سانت

بلوک لیکا سوپر ساند تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۲ سانت

بلوک سبک معدنی عرض 20 سانت

بلوک سبک معدنی عرض 20 سانت

این بلوک از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. یرای حفظ سبکی این قطعات، ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن بلوک بتنی دانه سبک اغلب کمتر از ۱۱۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب است. مقاومت این بلوک حداقل ۳۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز، با طرح اختلاط مناسب می توان به مقاومت هایی تا ۱۰۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید. ضخامت جداره بلوکهای تو خالی برای بهره گیری بیشتر از وی‍‍ژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است، که این افزایش به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد. بلوک های سبک لیکا در انواع مختلف دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی، جدا کننده، نما، دو جداره، عایق، ضد آتش و نیز سقف های سبک بتنی (تیر چه و بلوکی) می باشند.