آرام بند درب

آرام بند درب فاتلس

آرام بند درب فاتلس

آرام بند درب سبک ریفت

آرام بند درب سبک ریفت

آرام بند درب نیمه سنگین کینگ

آرام بند درب نیمه سنگین کینگ

ضربه گیر درب مربعی

ضربه گیر درب مربعی

آرام‌بند وسیله‌ای مکانیکی است که به در و چهارچوب در متصل می‌ شود تا پس از باز شدن در به بسته شدن تدریجی و آرام آن کمک کند. آرام‌بند ها به دو دسته کلی آرام‌ بند بازویی و آرام‌ بند ریلی طبقه‌ بندی می‌ شوند. از آرام بند جهت سهولت بسته شدن درب های حیاط، منزل و یا درب های چوبی اداره و مطب ها و ... استفاده می شود.