سیلندر و توپی درب

سیلندر و توپی سرویس سارو

سیلندر و توپی سرویس سارو

سیلندر کلون

سیلندر کلون

سیلندر و توپی سوییچی کمل

سیلندر و توپی سوییچی کمل

سیلندر و توپی کلید معمولی سارو

سیلندر و توپی کلید معمولی سارو

 توپی درب، همان قسمتی است که کلید را در داخل آن انداخته و درب را باز می کنیم. برای قفل کردن آن از داخل، نیازی به کلید نیست و می توان تنها با چرخاندن دستگیره یا فشار دادن دکمه وسط، در را قفل کرد. همچنین برای باز کردن آن از داخل، کافی است دستگیره را بچرخانید. توپی درب در درب های چوبی و آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.