بست داربست

بست داربستی سبک

بست داربستی سبک

بست داربستی سنگین

بست داربستی سنگین

بست های رایج داربست شامل بست چهار پیج، بست دو پیچ، بست تک پیچ یا قائم و بست گردون است. بست چهار پیچ که از یک تنه و دو برگره تشکیل شده است و برگه ها هر یک با دو پیچ به لوله محکم می شوند. در تنه چهار سوراخ وجود دارد و انتهای پیچ گره مانند است که از سوراخ بیرون نیاید.هر برگه دارای یک سوراخ و یک حفره هلالی نیمه باز است پیچ در یک سوراخ بسته می شود و برگه می تواند هول محور پیچ چرخش کند و هنگامی که لوله در شیار تنه جای گرفت با چرخش برگه و قفل کردن پیچ دیگر و محکم کردن آن لوله به بست متصل می شود. بالای نود درصد بست استفاده شده در داربست سنتی رایج از این نوع بست ها می باشند بست چهار پیچ معمولا دارای تنه و برگه چدنی می باشد که به صورت ریختگری تولید می شوند.