میلگرد A3

میلگرد آجدار A3 فولاد نیک صدرای توس

میلگرد آجدار A3 فولاد نیک صدرای توس

میلگرد آجدار A3 فولاد کویر کاشان

میلگرد آجدار A3 فولاد کویر کاشان

میلگرد آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

میلگرد آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

میلگرد آجدار A3 فولاد البرز تاکستان

میلگرد آجدار A3 فولاد البرز تاکستان

میلگرد آجدار A3 شاهرود

میلگرد آجدار A3 شاهرود

میلگرد آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار A3 فولاد هیربد

میلگرد آجدار A3 فولاد هیربد

میلگرد آجدار A3 نورد کرمان

میلگرد آجدار A3 نورد کرمان

میلگرد آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

میلگرد آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

میلگرد آجدار A3  فولاد شاهین بناب

میلگرد آجدار A3 فولاد شاهین بناب

میلگرد آجدار A3 نورد فولاد گلستان

میلگرد آجدار A3 نورد فولاد گلستان

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

ميلگرد آجدار A3 نورد کوثر اهواز

ميلگرد آجدار A3 نورد کوثر اهواز

میلگرد آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

میلگرد  آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

میلگرد آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

میلگرد آجدار A3 فولاد بافق یزد

میلگرد آجدار A3 فولاد بافق یزد

میلگرد آجدار A3 فولاد ظفر بناب

میلگرد آجدار A3 فولاد ظفر بناب

میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3 فایکو

میلگرد آجدار A3 فایکو

میلگرد آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

میلگرد آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3 نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار A3 نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز

میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز

ميلگرد آجدار A3 پرشین فولاد

ميلگرد آجدار A3 پرشین فولاد

میلگرد آجدار A3  آریا ذوب

میلگرد آجدار A3 آریا ذوب

میلگرد آجدار A3 آریان فولاد

میلگرد آجدار A3 آریان فولاد

میلگرد آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

میلگرد آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

میلگرد آجدار A3 نیشابور

میلگرد آجدار A3 نیشابور

میلگرد A3 (سخت با آج پیچیده) میلگردهای آجدار با شکل آجدار مارپیچ می باشند و از لحاظ سختی در رده نیمه سخت قرار دارند. شکل آج ها در این میلگرد نسبت به محور طولی به صورت جناقی (هشتی شکل) می باشند و از لحاظ مقاومت نیز نسبت به میلگردهای A1 و A2 مقاومت بالاتری دارند. تنش جاری میلگرد ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد. همچنین تنش نسبی پلاستیکی نیز ۱۴ درصد بوده و به عنوان میلگرد خشک شناخته می شود. عملیات جوشکاری به هیچ وجه بر روی این نوع محصول مجاز نمی باشد. کاربرد این محصول در میلگردهای اصلی سازه شامل میلگردهای طولی تیرها و ستون ها قابل استفاده است، و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.