میلگرد A2

میلگرد آجدار A2 آریان فولاد

میلگرد آجدار A2 آریان فولاد

میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان

ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین

ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین

میلگرد آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار A2 نورد کرمان

میلگرد آجدار A2 نورد کرمان

میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز

میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز

میلگرد آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز

میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز

میلگرد آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

میلگرد آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

میلگرد آجدار A2 فولاد ظفر بناب

میلگرد آجدار A2 فولاد ظفر بناب

میلگرد آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان

میلگرد آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان

میلگرد آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار A2  فولاد شاهین بناب

میلگرد آجدار A2 فولاد شاهین بناب

میلگرد آجدار A2 فولاد کیان کاشان

میلگرد آجدار A2 فولاد کیان کاشان

میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین

میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین

میلگرد آجدار A2 فولاد سیادن ابهر

میلگرد آجدار A2 فولاد سیادن ابهر

میلگرد A2 ( نیمه سخت با آج ساده) که به شکل آجدار بوده و از لحاظ طبقه بندی در رده S340 دسته بندی می شوند و جزء میلگردهای نیمه سخت هستند. یک محور در امتداد طولی بوده و یک سری دورپیچ به صورت مارپیچ نسبت به این محور طولی قرار دارند. این محصولات از لحاظ مقاومتی نسبت به میلگردهای A1 مقاوم تر می باشد. از لحاظ کاربرد در صنعت ساختمان نیز بیشتر در میلگردهایی که عملکرد برشی دارند مانند خاموت ها ، کمرکش های دیوارهای برشی قابل استفاده می باشند. تنش جاری میلگرد A2 3000کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد. همچنین تغییر شکل پلاستیکی این محصول در محدوده ۱۹ درصد تعیین شده است. جوشکاری بر روی این محصول در صورت اجبار ممکن می باشد ولی توصیه می شود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود.