رابط چراغ ریلی

رابط چراغ ریلی پارس شعاع توس

رابط چراغ ریلی پارس شعاع توس

رابط چراغ ریلی، جهت اتصال بین ریل ها مورد استفاده قرار می گیرد. این رابط کمترین اتلاف ولتاژ را در انتقال برق ایجاد می نماید. بیشتر در نورپردازی گالری استفاده می شود.  در چراغ هایی که جهت حفظ سلامتی انسان فاقد هرگونه پرتو فرابنفش و فروسرخ هستند به کار می رود و قابل تعویض می باشد.