انواع آداپتور

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر

آداپتور پیکسل 12 ولت 2 آمپر

آداپتور پیکسل 12 ولت 2 آمپر