رابط چراغ خطی

رابط چراغ خطی پارس شعاع توس

رابط چراغ خطی پارس شعاع توس

رابط چراغ خطی، رابطی برای تغییر جهت چراغ های خطی است که به شکل L طراحی شده است. در چراغ هایی که جهت حفظ سلامتی انسان فاقد هرگونه پرتو فرابنفش و فروسرخ هستند به کار می روند و قابل تعویض می باشد.