آنتن لوله ای پنج ستاره

آنتن لوله ای پنج ستاره

آنتن رومیزی باخ الکترونیک

آنتن رومیزی باخ الکترونیک

آنتن گردان باخ الکترونیک

آنتن گردان باخ الکترونیک

آنتن، یک افزارهٔ مخابراتی است که کار آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی (در حالت فرستندگی)، و تبدیل امواج الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی (در حالت گیرندگی) است. از آنتن به عنوان رادار هواشناسی و واپایش جریان هوا، تشخیص سرعت خودرو، جستجو و ردیابی هدف در موقعیت های نظامی، واپایش ترافیک، ارتباطات سیار، ماهوارهٔ موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، و ... استفاده می شود.