جعبه فیوز روکار ضد آب

جعبه فیوز روکار تکفاز سارو

جعبه فیوز روکار تکفاز سارو

جعبه فیوز روکار سه فاز سارو

جعبه فیوز روکار سه فاز سارو

نحوه عملکرد جعبه فیوز به اینصورت است که برق خود را مستقیماً از کنتور اصلی برق ساختمان می گیرد و سپس برق واحد ها تامین می کند. این نوع جعبه فیوز روکار برای سیم کشی هایی که در محیط باز و در معرض بارش باران قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.