سیم ارت مشهد

سیم ارت مشهد

سیم ارت اصفهان

سیم ارت اصفهان

سیم ارت افشان هادی نور گستر

سیم ارت افشان هادی نور گستر

در صنعت برق به سیم ارت یا ارث (earth) به معنای زمین سیم اتصال به زمین می‌گویند. این سیم باعث جلوگیری از برق گرفتگی می‌شود. در واقع سیم یا کابل ارت در تمامی دستگاه های الکترونیکی، از دستگاه های کوچک گرفته تا دستگاه های بزرگ و پیچیده وجود دارد. اگر کابل ارت در دستگاه های مختلف وجود نداشته باشد، اتفاقاتی از جمله، خرابی دستگاه بر اثر بار الکتریکی زیاد و حتی آتش سوزی می تواند به وقوع بپیوندد و سیم ارت جلوی چنین حوادثی را می گیرد.