سیم افشان

سیم افشان اصفهان

سیم افشان اصفهان

سیم افشان نوید

سیم افشان نوید

سیم افشان خراسان

سیم افشان خراسان

سیم های افشان از تعداد زیادی رشته های نازک مسی تشکیل شده اند که به سیم نرم معروفند و در سیم کشی ساختمان کاربرد داند. ساختمان این نوع سیم مانند سیم های مفتولی و نیمه افشان است ولتاژ نامی آن 500/300با ولت است. قابلیت انعطاف این سیم نسبت به سیم های نیمه افشان بیشتر است.