کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق سیمیا

کابل ابزار دقیق سیمیا

کابل ابزار دقیق در سیستم پردازش داده‌ها و کنترل فرایندها کاربرد داشته و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می‌باشند. کابل ابزار دقیق در سیستم‌های دیجیتال و جهت ارتباط بین شیرهای برقی سلنوئیدی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویزهای خارجی محافظت نماید. این نوع کابل ها برای انتقال داده ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل ، نظیر اتاق های کنترل واحد های صنعتی و نیروگاه ها مناسبند .