کابل زوجی

کابل مخابراتی فویلدار اصفهان

کابل مخابراتی فویلدار اصفهان

کابل مخابراتی خراسان

کابل مخابراتی خراسان

کابل زوجی، از نام آشناترین کابلهایی است که به صورت زوج به هم تابیده تولید می شود و  ارتباطی چندین کانالی را موجب می شود. در این کابل، سیم‌ ها دو به دو به هم پیچ خورده‌اند تا اختلالات الکترومغناطیسی حاصل از منابع خارجی را خنثی سازند. کابل زوجی بیشتر برای ارتباط گوشی های تلفن با پریز استفاده می شود و دارای قطر های متفاوتی در مغزی مسی هستند. استفاده از کابل زوجی باعث می شود که نیازی نداشته باشید که برای ارتباط دستگاهها و سیم کشی از رشته های جداگانه استفاده کنید، چرا که این کابل شامل سیم های زوجی چندین رشته ایی می باشد و در اتصالات شبکه های مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.