کابل مفتول

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق

کابل مفتول که از به هم تنیده شدن چند رشته سیم مفتول تشکیل شده است، به کابل خشک و کابل با نصب ثابت هم شناخته ی شود. کابل مفتول کابلی است که از سیم مفتول ساخته شده و آن سیم مفتول یک سیم تک رشته ای است که هادی آن از جنس مس بوده عایق آن PVC است. از این کابل برای سیم کشی داخل تابلو و توزیع برق استفاده می کنند. کابل مفتولی معمولا غیر قابل انعطاف هستند و می توان از آن در لوله ها و زیر گچ استفاده کرد.