کابل شیلددار

کابل شیلددار مشهد

کابل شیلددار مشهد

کابل شیلددار افشان هادی نور گستر

کابل شیلددار افشان هادی نور گستر

کابل شیلددار به کابلی گفته می شود که شامل لایه محافظ داخلی باشد. هدف از شیلد دار کردن کابل ها محافظت اطلاعات جاری در کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مکانیکی است. معمولا عایق کابل شیلد از ورقه آلومینیومی یا حتی بعضا مس-آلومینیوم ساخته می شود. کابل زره دار یا همان شیلد، در کابل های شبکه، در کابل های انتقال تصویر یا سیستم های امنیتی و حتی برخی از بخش های برق رسانی مورد استفاده قرار می گیرند.