کلید سه پل

کلید سه پل دلند مدل آسا

کلید سه پل دلند مدل آسا

کلید سه پل مهسان مدل نسیم

کلید سه پل مهسان مدل نسیم

کلید سه پل فضل الکتریک مدل الیزه

کلید سه پل فضل الکتریک مدل الیزه

کلید سه پل ایران الکتریک مدل برلیان

کلید سه پل ایران الکتریک مدل برلیان

کلید سه پل ویرا الکتریک

کلید سه پل ویرا الکتریک

کلید سه پل ترنسپرنت ایران الکتریک

کلید سه پل ترنسپرنت ایران الکتریک

کلید سه پل ثابت الکتریک مدل پاور

کلید سه پل ثابت الکتریک مدل پاور

کلید سه پل، برای قطع و وصل کردن سه انشعاب از یک نقطه به کار می رود، همچنین برای قطع و وصل کردن موتورهای سه فاز نیز به کار می رود. یکی از مهم‌ ترین قطعاتی است که در برق‌ کشی ساختمان مسکونی استفاده می شود و در صنعت ساخت و ساز کاربرد فوق العاده مهمی دارد، همچنین برای خاموش و روشن کردن وسیله برقی نیز این کلید کاربردی است.