پریز آنتن

پریز آنتن روکار پارت برق مدل ماهان

پریز آنتن روکار پارت برق مدل ماهان

پریز آنتن خیام الکتریک مدل آرام

پریز آنتن خیام الکتریک مدل آرام

پریز آنتن دوکاره خیام الکتریک مدل آرام

پریز آنتن دوکاره خیام الکتریک مدل آرام

پریز آنتن روکار پارت الکتریک مدل شهاب

پریز آنتن روکار پارت الکتریک مدل شهاب

پریز آنتن خیام الکتریک مدل ماهان

پریز آنتن خیام الکتریک مدل ماهان

پریز آنتن خیام الکتریک مدل آنتیک

پریز آنتن خیام الکتریک مدل آنتیک

پریز آنتن پارت برق مدل آذین

پریز آنتن پارت برق مدل آذین

پريز آنتن، محل اتصال گيرنده تلويزيوني به آنتن مرکزی جهت دريافت سيگنال مناسب می باشد. پریزهای آنتن معمولا به صورت تو کار نصب می گردند و قابلیت تطبیق امپدانس را بین خط سیگنال ۷۵ اهم و ورودی ۳۰۰ اهم تلویزیون را دارند. پریزها در دو نوع میانی و انتهایی ساخته می شوند. نوع میانی، امکان انشعاب گرفتن برای پریز بعدی را دارا است و برای آخرین پریز در مسیر، پریز انتهایی استفاده می شود.